คณะกรรมการปรึกษาสมาคมเซลล์บำบัดไทย

นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.พัชรินทร์ ศรีวัฒนกุล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์กวิญ ลีละวัฒน์
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายแพทย์โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช
คณะกรรมการที่ปรึกษา