สมาคมเซลล์บำบัดไทยแถลง! เฟรชเซลล์ทำได้ หากทำตามมาตรฐานของเยอรมันอย่างถูกต้อง”

Document Download

แถลงข่าว
สมาคมเซลล์บำบัดไทย

เรียน สื่อมวลชน และแพทย์สมาชิกฯ
จากกรณีที่สื่อมวลชน แพทย์และประชาชนให้ความสนใจเรื่องการรักษาด้วยการใช้เซลล์บำบัด และได้มีการนำเสนอข่าวจากสื่อ และมีความเห็นจากแพทย์บางท่าน เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการและวิธีการรักษาโดยการใช้เซลล์ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด สมาคมเซลล์บำบัดไทยในฐานะเป็นองค์กรที่ให้ความรู้และจัดอบรมแพทย์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์บำบัดในประเทศไทย ภายใต้การควบคุมของสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้มีความห่วงใยกับข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ทำให้เข้าใจเจตนารมณ์และวิธีการบำบัดโดยการใช้เซลล์คลาดเคลื่อนและผิดไปจากข้อเท็จจริง จนอาจส่งผลเสียหายต่อวงการแพทย์ของประเทศไทย 

สมาคมเซลล์บำบัดไทย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และได้เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว จึงขอแถลงข่าวชี้แจงเพื่อนำเสนอประเด็นดังกล่าวกับสื่อมวลชนดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบ)