เครือข่ายความร่วมมือ

สำนักการแพทย์ทางเลือก
สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
TION BIOTECH
VILLA MEDICA